Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση βραβείων σε φοιτητές του Κληροδοτήματος “Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη”

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση βραβείων σε φοιτητές

για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 εις βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος “Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη”

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Κληροδοτήματος Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη λαμβάνοντας υπόψη

α) την με αρ. 319/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

β) το με αρ. 2/2018 Πρακτικό της Επιτροπής του Κληροδοτήματος “Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη”

γ) τα με αρ. πρωτ. 10/14-1-2019 έγγραφο του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

δ) το με αρ. 3.253/23-11-1995 συμβόλαιο “Τροποποίηση Δωρεάς εν ζωή ακινήτου ως προς τον τρόπο” του συμβολαιογράφου Βύρωνα , Αθανασίου Χριστοφόρου Ευθυμίου, που αφορά στην δωρεά εν ζωή ακινήτου αρ. συμβολαίου 21138/23-5-1965 Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη

ε) τις σχετικές διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος Α’)
“Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις”

στ) τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 72)

ζ) το με αρ. πρωτ. 62/4-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους να λάβουν βραβεία για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 εις βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος “Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη” να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τα βραβεία τα οποία θα χορηγηθούν για κάθε έτος στο οποίο αφορούν ξεχωριστά χορηγούνται το πρώτον σε νέους αμφότερων φύλων οι οποίοι κατάγονται από το χωριό Χουμεριάκο Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου Δήμου Αγίου Νικολάου, είναι εγγεγραμμένοι από την γέννησή τους στα Δημοτολόγια του Δήμου Αγίου Νικολάου στον οποίο υπάγεται η Τοπική Κοινότητα Χουμεριάκου, οι γονείς τους κατοικούν μόνιμα στο Χουμεριάκο Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου και κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 εισήχθησαν για πρώτη φορά σε δημόσιες ανώτατες ή ανώτερες ή τεχνολογικές σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Το συνολικό ποσό των βραβείων ανά ακαδημαϊκό έτος ως άνω ορίζεται σε 600,00 ευρώ και θα κατανεμηθεί ισόποσα σε όσους εκ των ενδιαφερομένων πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και καταθέσουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα ως κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του υποψηφίου στην οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να υποβάλλει το αίτημα, ήτοι Αίτηση για την χορήγηση βραβείων από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη έτους 2016, έτους 2017 ή έτους 2018, ενώ, εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλλει αίτημα και για τα τρία ως άνω έτη θα πρέπει να υποβάλλει τρεις αυτοτελείς αιτήσεις με συνημμένα σε κάθε μία εξ αυτών αντίστοιχα δικαιολογητικά.

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας στο όνομα του υποψήφιου δικαιούχου (για το έτος του βραβείου στο οποίο η αίτηση αφορά)

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας στο όνομα καθενός εκ των δύο γονέων του δικαιούχου (για το έτος του βραβείου στο οποίο η αίτηση αφορά)

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6. Βεβαίωση Σπουδών της γραμματείας της Σχολής στην οποία φοιτά ο υποψήφιος και από την οποία προκύπτει η εισαγωγή του στη Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ή 2016-2017 ή 2017-2018, ανάλογα με το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση (η παρούσα βεβαίωση προσκομίζεται μόνο από εκείνους οι οποίοι εισήχθησαν σε ανώτερη ή ανώτατη ή τεχνολογική σχολή εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας κατά τα ως άνω ακαδημαϊκά έτη).

7. Βεβαίωση Σπουδών της γραμματείας της Σχολής στην οποία φοιτά ο υποψήφιος και από την οποία προκύπτει η φοίτησή του στην Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ή 2016-2017 ή 2017- 2018, ανάλογα με το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση (η παρούσα βεβαίωση προσκομίζεται μόνο από εκείνους οι οποίοι ήδη φοιτούσαν σε ανώτερη ή ανώτατη ή τεχνολογική σχολή εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας κατά τα ως άνω ακαδημαϊκά έτη).

8. Εφόσον ο υποψήφιος τηρεί λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και επιθυμεί, εφόσον κριθεί δικαιούχος του βραβείου, το ποσό του βραβείου να του καταβληθεί στον λογαριασμό αυτό, φωτοαντίγραφο της α’ σελίδας του βιβλιαρίου , από το οποίο θα προκύπτει ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού του αλλά και η ιδιότητά του ως δικαιούχου ή συνδικαιούχου του εν λόγω λογ/σμού.

Εφόσον δεν βρεθεί κανένας υποψήφιος ο οποίος να πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις νέων αμφότερων φύλων οι οποίοι κατάγονται από το χωριό Χουμεριάκο Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου Δήμου Αγίου Νικολάου, οι γονείς τους κατοικούν μόνιμα στο Χουμεριάκο Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου, είναι εγγεγραμμένοι από τη γέννησή τους στα Δημοτολόγια του Δήμου Αγίου Νικολάου στον οποίο υπάγεται η Τοπική Κοινότητα Χουμεριάκου και κατά τα ως άνω ακαδημαϊκά έτη, ήτοι 2015-2016 ή 2016-2017 ή 2017-2018 ανάλογα με το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο η αίτηση αφορά, φοιτούσαν σε δημόσιες ανώτατες ή ανώτερες ή τεχνολογικές σχολές εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από όλα πλην του υπ’αριθμό 6 ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Το ποσό των 600,00 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος ως άνω θα κατανεμηθεί ισόποσα σε όσους εκ των ενδιαφερομένων καταθέσουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους με συνημμένα σε αυτήν τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου μόνο εφόσον δεν βρεθούν υποψήφιοι οι οποίοι κατά το αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος δεν έχουν εισαχθεί σε ανώτερη ή ανώτατη ή τεχνολογική σχολή εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου (Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου Ελούντας, κτίριο ΟΤΕ, Άγιος Νικόλαος) μέχρι και την 1η Απριλίου έτους 2019 και θα απευθύνονται στην ορισθείσα από τον διαθέτη Επιτροπή του Κληροδοτήματος Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη.

Ουδεμία παραλαβή δικαιολογητικών θα γίνει δεκτή μετά την παραπάνω ημερομηνία αποδεικνυόμενη από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες , μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου (υπεύθυνη υπάλληλος , κ. Παπαματθαιάκη Ελένη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2841340114).

Μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής των δικαιούχων των βραβείων η αρμόδια τριμελής Επιτροπή του Κληροδοτήματος που όρισε ο διαθέτης Ιωάννης Μιχαήλ Βαρκαράκης και αποτελείται από τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου, κ. Ατσαλάκη Εμμανουήλ, τον ιερέα της ενορίας Χουμεριάκου, π’ Αικατερινάκη Γεώργιο και την Δ/ντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, κ. Παπαμιτσάκη Αριστέα, θα υποβάλλει την Απόφασή της περί χορήγησης των βραβείων μαζί με τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης για έγκριση στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η καταβολή του ποσού των βραβείων ανά έτος στο οποίο αφορά θα γίνει εφάπαξ και κατόπιν έγκρισης της Απόφασης της Επιτροπής του Κληροδοτήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με κατάθεση στον δηλωθέντα με την υποβολή της αίτησης τραπεζικό λογαριασμό των επιλεγέντων υποτρόφων από το εξουσιοδοτηθέν σύμφωνα με την αρ. 167/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μέλος της, κ. Κοκολάκη Δημήτριο ή το εκάστοτε εξουσιοδοτηθέν μέλος αυτής, σε βάρος του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος “Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη”. Για τους επιλεγέντες – βραβευθέντες οι οποίοι δεν διαθέτουν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η καταβολή του ποσού του βραβείου θα γίνει με έκδοση σχετικής απόδειξης πληρωμής η οποία θα συνταχθεί σε απλό χαρτί και θα υπογραφεί από τον βραβευθέντα και το ως άνω μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Επίσης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας ΑΥΓΗ ενώ θα τοιχοκολληθεί και στα δημοσιότερα σημεία της Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου (κεντρική πλατεία Χουμεριάκου (Ρομάνα Πορτέλα), κεντρικός δρόμος Χουμεριάκου παραπλεύρως καφενείου Χριστοδουλάκη Νικολάου, πλατεία Αγίας Τριάδος Χουμεριάκου και Δημοτικό σχολείο Χουμεριάκου), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Νεάπολη και στον Άγιο Νικόλαο). Ακόμη, για την εξασφάλιση μεγαλύτερης δημοσιότητας θα αποσταλεί και στην αρμόδια Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, ως αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου αυτή, εφόσον το κρίνει αναγκαίο να αποστείλει επιπλέον την Πρόσκληση και στα σχολεία στα οποία θεωρεί ότι δύναται να φοίτησαν τυχόν υποψήφιοι για τα παραπάνω βραβεία και ιδίως στα παρακάτω σχολεία, ήτοι ΕΠΑΛ Νεάπολης, ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, Λύκειο Νεάπολης για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ